กิจกรรมวันลอยกระทง และวันฮาโลวีนและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาดีทุกคนที่สละเวลาในการจัดสถานที่เพื่อเตรียมรับ ผอ.ยุวารินี วันชูเสริม

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 คุณครูรุ่งทิวา รอดวิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง วันฮาโลวีน และการเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us