กิจกรรมร่วมกับชุมชน วัดทรัพย์ตะเคียนประเพณีลอยกระทง

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน วัดทรัพย์ตะเคียนประเพณีลอยกระทง โดยการประดิษฐ์กระทงนรักษ์โลก

Message us