เคลือบหลุมร่องฟัน ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน DT บาดทะยัก คอตีบ

วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาดี โดยนางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน DT บาดทะยัก คอตีบ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี

Message us