การรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามขอบข่ายการนิเทศ นโบบาย จุดเน้น ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามขอบข่ายการนิเทศ นโบบาย จุดเน้น ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จากท่านศน.สากล พรหมศิริเดช และท่านศน.กิตติศักดิ์ พลเดช ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

Message us