ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26,27,30 กันยายน และ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 บุคลากรโรงเรียนบ้านนาดีได้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการถอดบทเรียน และกิจกรรมวิจัย และการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

Message us