มิติที่ 2 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้

Message us