มิติที่ 2 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4 ครูและบุคลากรมืออาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

Message us