มิติที่ 2 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ

Message us